Disclaimer

NL

De informatie op www.incoresolutions.com komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Incore Solutions en haar werkmaatschappijen. Incore Solutions en haar werkmaatschappijen besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.incoresolutions.com. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Incore Solutions en haar werkmaatschappijen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.incoresolutions.com Het is mogelijk dat via de internetsite van Incore Solutions en haar werkmaatschappijen toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Incore Solutions en haar werkmaatschappijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Incore Solutions. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

EMAIL
Voor alle duidelijkheid wijst Incore Solutions B.V. ten aanzien van de emails eindigend op @incoresolutions.com u op het volgende:
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Incore Solutions staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en de Incore Solutions, waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Incore Solutions, met daarin onder meer opgenomen een beperking van de beroepsaansprakelijkheid.

 

ENG

The information on www.incoresolutions.com is realized under the responsibility of Incore Solutions and its operating companies. Incore Solutions and its operating companies pay utmost attention to making and maintaining the content of www.incoresolutions.com as up-to-date, accessible, correct and complete as possible. However, it is possible that the content of this site is outdated, incomplete and/or incorrect. Therefore, no rights can be derived from the content of this internet site. Incore Solutions and its operating companies cannot be held liable for the consequences of the use, in any way whatsoever, of the information provided on www.incoresolutions.com. It is possible that via the internet site of Incore Solutions and its operating companies’ access is offered to internet sites and / or information sources that are maintained by third parties. Incore Solutions and its operating companies cannot be held liable for the consequences of the use of the information on these websites and / or pages. It is not allowed to make the site or parts thereof public, copy or save without the express written consent of Incore Solutions. This permission is not required for personal, non-commercial use.

E-MAIL
For the sake of clarity, Incore Solutions B.V. regarding the emails ending with @incoresolutions.com you click on the following:
The information sent with this E-mail message is exclusively intended for the addressee. Use of this information by others than the addressee is prohibited. Publication, multiplication, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted. Incore Solutions is not responsible for the correct and complete transmission of the content of a sent E-mail, nor for timely receipt thereof. All services and/or (other) activities are performed pursuant to an assignment agreement between the client and the Incore Solutions, to which the general terms and conditions of Incore Solutions apply, including a limitation of the professional liability.